Specializirani varnostniki

Razvoj  varnostne stroke je omogočil, da so se zraven klasičnih oblik fizičnega varovanja, razvile še dodatne specialistične varnostne oblike, kot so opisane v nadaljevanju.

Katera rešitev je prava zame?
5.0 specializirani

Telesni stražar

Najzahtevnejša in občutljiva specialistična varnostna oblika fizičnega varovanja, ki jo izvajajo le najbolje izurjeni in izkušeni varnostniki. Varnostniki zraven klasičnih varnostnih elementov, izvajajo varnostno storitev tudi z uporabo informacijskih in drugih varnostno tehničnih pripomočkov.

Intervent

Te skupine tvorijo najvišje usposobljeni varnostniki, ki se nepretrgoma 24. ur gibljejo znotraj teritorialno določenih varnostnih območij. Znotraj varnostnih območij izvajajo vse vrste varnostnih storitev z namenom, zagotoviti najnižji odstotek varnostnega rizika za naročnika in njegovo premoženje. Preberi vse

Gasilec

Posebna varnostna oblika fizičnega varovanja, ki jo izvajajo specialistično usposobljeni varnostniki ali po potrebi tudi poklicni gasilci – varnostniki. Njihovo delovno področje predstavlja izvajanje ukrepov protipožarne preventive, izvajanje ukrepov požarne straže in gašenje morebitnih požarov.

Reditelj

Varnostnik reditelj skrbi za red na prireditvi. Naloge reditelja so, da udeležence usmerja, obvešča, opozarja, izreka prepovedi, s fizično ali mehansko oviro prepreči dostop na prireditev.

Bombni operater in preglednik

Tehnološko zelo zahtevna specialistična oblika fizičnega varovanja, ki jo izvajajo strokovno visoko usposobljeni varnostniki. Bombni pregledniki izvajajo varnostne storitve in ukrepe na varnostnih območjih visoke varnostne ogroženosti (letališča, sodišča…) v smislu proti-bombnih pregledov prostorov in vozil, prtljage in podobno. Bombni operaterji in RTG operaterji so usposobljeni iz varstva pred ionizirajočimi sevanji in izvajajo zraven drugih varnostnih postopkov tudi rentgenski pregled prtljage.

Operater RTG sevalne naprave

Operater opravlja preglede oseb, prtljage ali osebnih predmetov s pomočjo RTG naprave, ki omogoča vpogled. Z izurjenostjo za prepoznavo nevarnih ali nedovoljenih predmetov se izvaja natančnejši pregled pri prehodu v nadzorovano območje.

Industrijski obhodnik

Klasična in učinkovita preventivna varnostna metoda. Izvedba temelji na občasni prisotnosti varnostnika znotraj varovanega območja, kjer v preventivnem smislu izvaja potrebne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti premoženja pred uničenjem, poškodovanjem, odtujitvijo, požarno nevarnostjo ali drugimi škodnimi pojavi. Varnostnik se giblje po načrtovani obhodni poti in sicer v različnih časovnih intervalih. Varnostno storitev izvajamo z uporabo t.i. ELEKTRONSKEGA REGISTRATORJA obhodov. Naprava naročniku zagotavlja popolnoma verodostojen pregled izvedenih varnostnih storitev v smislu (časa, kraja, mikro-lokacije…..).

Prevoznik denarja in drugih vrednosti

Zelo zahtevna in najnevarnejša varnostna storitev. Storitev se izvaja z visoko usposobljenim in zaupljivim varnostnim osebjem, ki pri svojem delu uporablja specifične metode, visoko tehnologijo, sredstva in prirejena vozila. Varnostna vozila in tehnologija ustreza evropskim standardom in Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja denarja in drugih vrednostnih pošiljk, ki na območju Republike Slovenije natančno opredeljuje norme in pogoje. Preberi vse

Operater varnostno nadzornega centra (VNC)

Tehnološko najzahtevnejša specialistična varnostna oblika. Operater varnostno nadzornega centra je visoko izšolan informatik, ki upravlja z različnimi vrstami informacijskih sistemov. Varnostno nadzorni center je namenjen za sprejem, obdelavo, posredovanje, arhiviranje… vseh vrst in tipov varnostnih podatkov iz različnih vrst komunikacijskih poti. Predlagamo, da uporabite trajno nadzorovano komunikacijsko pot – INFRANET, ki omogoča izredno varen in hiter prenos varnostnih podatkov med varovanim objektom in varnostno nadzornim centrom. Preberi vse

Nadzornik

Varnostnik nadzornik ali varnostnica nadzornica je oseba, ki načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo, ter izvaja notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja. Nadzornik sodeluje pri načrtovanju varovanja, ter preverja in ureja poročila, evidence in ostalo dokumentacijo.

Varnostni manager

Varnostni menedžer ali varnostna menedžerka je oseba, ki načrtuje, vodi dejavnost zasebnega varovanja v družbi. Izvaja notranji strokovni nadzor, skrbi za profesionalnost dela in zadovoljstvo naročnikov varnostnih storitev. Varnostni menedžer-ka zaseda najodgovornejše delovno mesto pri izvajanju storitev zasebnega varovanja.